86

 

ඒ.එච්. රවීන්ද්‍ර කුමාර මහතා.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආපදා කළමනාකරණ)

(T.P. 077-3957889)

 

sudesh  

ඩී.එම්. සුදේශ් ජයරත්න මහතා.

දිස්ත්‍රික් ආපදා සහනසේවා නිලධාරී (NDRSC)

(T.P. 071-2166000)