ප්‍රාදේශීය සභා
මොනරාගල
බුත්තල
වැල්ලවාය
තණමල්විල
කතරගම
බඩල්කුඹුර
බිබිල
මැදගම
මඩුල්ල
සියඹලාණ්ඩුව