අවසන් යාවත්කාලීන දිනය : 2021-07-09

විමසීම් විස්තර

අනු අංකය මාණ්ඩලික නිලධාරී තනතුර නම කාර්යාල දුරකථන අංකය
1 දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගුණදාස සමරසිංහ මයා 055-2276235
055-4936439
2 අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පාලන) චන්දන ලොකුහේවගේ මයා  055-4936441
3 අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්  (ඉඩම්) එල් . ඒ සෝමරත්න මයා 055-4934690
4 සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩබ්ලිව්.ඩී.පී.සී. සමරසේකර 055-2276230
 
ආයතන අංශය
5 පරිපාලන නිලධාරි  ආර්.එස්.එම්.රාජපක්ෂ මයා 055-2276230
 
ගිණුම් අංශය
6 ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි ඩි.එම්.එස් දිසානායක මයා 055-4936443
7 ගණකාධිකාරි එස්.එස් මැණිකේ මිය 055-5674676
       
දිස්ත්‍රික් ක්‍රමසම්පාදන ලේකම් කාර්යාලය
8 අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සම්පාදන) යු.එච්.උපුල් මහතා 055-2276036/5
9 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(ක්‍රම සම්පාදන) කේ. එස්. මධුෂානි රංගනී 055-2276036
 
මැතිවරණ කාර්යාලය
10 සහකාර මැතිවරන කොමසාරිස් පුරප්පාඩු 055 - 2276315
 
දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු අංශය
11 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු ආර්.එම්.මාධව ප්‍රසන්න මයා 055-5674679
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
12 ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන ඩි.ඩබ්.එස්. රංජිත් මයා 055-4936451
 
කෘෂිකර්ම අංශය
13 කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජේ.සුමන රත්න මහතා 055-3593884
14 සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර) එස්.එම්.යු.පී.රත්න සිංහ මයා 055-3593884
15 සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර) ඩී.එස් .දිසානායක මයා 055-3593884
 
 සංඛ්‍යාලේඛන අංශය 
16 සංඛ්‍යා ලේඛනඥ පී.යු එන්.පේරේරා මයා  055-2276146
 
පුපුරන ද්‍රව්‍ය අංශය
17 පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක යු.පී.ටී.පී.විජේසිංහ මයා  055-3890004
 
කුඩා ව්‍යාපාර අංශය
18 සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කුඩා ව්‍යාපාර) එන්.එන්.සුවදරත්න මයා 055-2276808
 
ආපදා කළමනාකරණ අංශය
19 සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආපදා කළමනාකරන) ඒ.එච්.රවින්ද්‍ර කුමාර මයා 055-2276867
 
ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්  අංශය
20 සහකාර අධ්‍යක්ෂ එච්.එස්.යු. වනසිංහ මිය  
 
මෝටර් රථ අංශය
21 ප්‍රධාන මෝටර් රථ පරීක්ෂක එච්. එම්. බී. එස් හේරත්  
22 මෝටර් රථ පරීක්ෂක ආර්.එන්.වනිගසූරිය මහතා  
23 මෝටර් රථ පරීක්ෂක පී.ජී.එස්.එම්.ගුණසේන මහතා