නම තනතුර දුරකථන ෆැක්ස්
ඩී.එස්. පත්මකුලසූරිය මහත්මිය දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති +94 552 276 235 +94 552 276 025
චන්දන ලොකුහේවගේ මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පාලන) +94 553 595 264 +94 552 276 025
එල්.ඒ. සෝමරත්න මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) +94 554 934 690 +94 552 276 025
ඩබ්.ඩී.පී.සී. සමරසේකර මහතා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 552 276 234 +94 552 276 025
පී.කේ.එස්. තිසේරා මහත්මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 554 936 443 +94 552 276 067
යූ.එච්. උපුල් මහතා සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ +94 552 276 036
ජේ.පී. සුමනරත්න මහතා කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ +94 553 593 884
ආර්.එම්.එස්. රාජපක්ෂ මහතා පරිපාලන නිලධාරී +94 552 276 230 +94 552 276 025
එන්.ජේ. පතිරණ මහත්මිය ගණකාධිකාරී +94 555 674 676 +94 552 276 067
ආර්.එම්. මාධව ප්‍රසන්න මහතා දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු +94 555 674 679
එස්.යූ.ඩී. අලහකෝන් මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාෙල්ඛනඥ +94 552 276 146
ඒ.එච්. රවීන්ද්‍රකුමාර මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ - ආපදා කළමනාකරණ +94 552 276 867
යූ.පී.ටී.පී. විජයසිංහ මහතා සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක +94 553 890 004 +94 552 276 025
ඉන්දික ගයාන් පතිරණ මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් +94  552 276 315
එච්.ආර්.පී.එම්. වික්‍රමතිලක මහතා ප්‍රධාන මෝටර් රථ පරීක්ෂක +94 552 055 696
රාජගුරු මහතා මෝටර් රථ පරීක්ෂක +94 552 055 696