අ.අ. නම ග්‍රාම නිලධාරී වසම්
1 මොනරාගල 26
2 සියඹලාණ්ඩුව 48
3 මඩුල්ල 38
4 බිබිල 40
5 මැදගම 35
6 බඩල්කුඹුර 41
7 බුත්තල 29
8 කතරගම 5
9 වැල්ලවාය 29
10 තණමල්විල 14
11 සෙවනගල 14
එකතුව 319