දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය

 

දැක්ම

දිස්ත්‍රික්කය තුළ සිදුකරනු ලබන සියලු කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන කටයුතු

මනා සම්බන්ධීකරණයෙන් සහ ප්‍රශස්ත තාක්ෂණික මට්ටමේ පවත්වාගෙනයමින්

ජාතික සංවර්ධනයෙහිලා දිස්ත්‍රික්කයේ දායකත්වය ඉහළ නංවාලීම.

 

මෙහෙවර

රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන මඟින් දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන

සියලු කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන කටයුතුවල දී එකම දෙයවිවිධ ආයතන මඟින් නැවත නැවත සිදු කිරීම වළක්වා

කාර්යක්ෂමව හා නාස්තිය අවම කර ආර්ථික සංවර්ධනය සාක්ෂාත්කර ගැනීම සඳහා

අදාළ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම සහ අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් ලබාදෙමින් සහය වීම.

 

145 

 

 

ජේ.පී. සුමනරත්න මහතා

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
01

එස්.එම්.උපුල් පුෂ්පකුමාර රත්නසිංහ

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර)

02

ඩබ්.එම්. රෝහණ බණ්ඩාර

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර)

03

ධම්මික සුජිත් දිසානායක

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර)

04

ඒ. නිරෝෂා ප්‍රියදර්ශනී

සංවර්ධන නිලධාරි

05

කේ.එල්. නදීකා තරංගනී

සංවර්ධන නිලධාරි

06

කේ.එම්. ශ්‍යාමලී ප්‍රදීපා කුමාරි

සංවර්ධන නිලධාරි
07

ආර්.එම්. තනුජා නිලන්ති

සංවර්ධන නිලධාරි

08

එම්.ටී. ඉරෝෂනී හංසිකා

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී

 

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - රාජකාරි ලැයිස්තුව

දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපතිගේ අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම යටතේ,

 • දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩසටහන සැකසීම හා ක්‍රියාත්මක කරලීම (ප්‍රමුඛතා විභවයන් සමග ඉලක්ක සම්පාදනය)
 • දිවිනැගුම වැඩසටහනේ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම සංවර්ධනයට අදාළ අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු සඳහා දායකවීම.
 • දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය බීජ සම්පාදනය, තාක්ෂණය ලබාදීම, නිෂ්පාදන ඉලක්ක සැකසීම, කාබනික පොහොර ප්‍රවර්ධනය, පර්යේෂණ ඇතුලු කෘෂිකර්ම අධ්‍යාපනය ලබාදීම සඳහා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • පළාත් සභා, රේඛීය දෙපාර්තමේනතු/ආයතන, පුද්ගලික අංශය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමග දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්මයට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
 • දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්මයට අදාළ දත්ත එක්රැස් කිරීම, විශ්ලේෂණය හා ජාලගත කිරීම හා දිසාපතිවරයා විසින් පවරනු ලබන අදාළ රාජකාරි ඉටු කිරීම.

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර) -  රාජකාරි ලැයිස්තුව

 1. ජාතික පොහොර වැඩසටහන නියාමනය
 • 1988 අංක 68 දරණ පොහොර විධිමත් කිරීමේ පනතේ විධිවිධාන දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් පොහොර සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ කැඳවුම්කරු ලෙස ක්‍රියා කිරීම.
 • පොහොර උපදේශන සභාවේ දී ගනු ලබන තීරණ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • වී වගාව සඳහා තම දිස්ත්‍රික්ක වෙත නිර්දේශිත පොහොර අවශ්‍යතාව නියමිත කාලයේ දී ගොවීන් වෙත ලැබීමට අවශ්‍ය කටයුතු කටයුතු සම්පාදනය.
 • වී හැර අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක වෙත නිර්දේශිත පොහොර තොග දිස්ත්‍රික්කයට ප්‍රමාණවත් පරිදි පොහොර අලෙවි නියෝජිතයින් තුළ පවත්තාගෙන යාමට කටයුතු කටයුතු කිරීම.
 • වී වගාව ඇතුළු සියලුම කෘෂිකාර්මික භෝග සඳහා පොහොර විධිමත් ලෙස භාවිතයට අදාළ පාර්ශවයන්ට මග පෙන්වීම.
 • සියලුම භෝග වගාවන් සඳහා පොහොර අවශ්‍යතාවය නිවැරදි ව ගණනය කර ඇත්දැයි තහවුරු කර ගැනීම.
 • සහනාධාර / සහනාධාර නොවන පොහොර භාවිතයේ දී වන අක්‍රමිකතා වැළැක්වීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර විමර්ශන සිදු කිරීම.
 • එක් එක් භෝග සඳහා නිර්දේශිත පොහොර භාවිතයන් තහවුරු කිරීම මඟින් පොහොර අධි භාවිතය වැළැක්වීමට අදාළ පාර්ශවයන් දැනුවත් කිරීම.
 • ක්ෂේත්‍ර පාංශු පරීක්ෂා කරවා ගැනීම හා පසේ පොහොර සංඝටක පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික්කයේ පොහොර තොග තත්ත්වයන් පිළිබඳ දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම.
 1. සහනාධාර පොහොර වගා රක්ෂණය මෙහෙයවීම.
 • නිකුත් කරනු ලබන සහනාධාර පොහොර ප්‍රමාණයන්ට අදාල ව එකතු කෙරෙන රක්ෂණ මුදල් නිවැරදි ව ගිණුම්ගත වන බවට තහවුරු කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුරුවල වගා කෙරෙන වී හා අතිරේක භෝග වගා හානි සඳහා වන්දි මුදල් ගෙවීම් නිර්දේශ කිරීම.
 • සහනාධාර පොහොර රක්ෂණය පිළිබඳව ගොවීන් දැනුවත් කිරීම.
 1. දිස්ත්‍රික්කයට අදාළ කෘෂිකාර්මික දත්ත පද්ධතියක් නිවැරදි ලෙස සකස් කිරීම හා යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
 • දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් රැස් කරන කෘෂිකාර්මික දත්තවල නිවැරදිතාවය ක් ෂේත්‍ර නියැඳි පරීක්ෂාව මඟින් තහවුරු කිරීම.
 • දත්ත විශ්ලේෂණය තුළින් කෘෂිකාර්මික පුරෝකථන සඳහා තොරතුරු ලබාදීම.
 1. ගොවි සංවිධාන සවිබල ගැන්වීම.
 • වී පොහොර සහනාධාරය ග්‍රාමීය මට්ටමින් බෙදා හැරීම කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා ගොවි සංවිධාන දායක කර ගැනීම.
 • ගොවි සංවිධාන පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීම.
 • ගොවි සංවිධානවල ඇති පොහොර ගබඩා පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීම.

 

සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ රාජකාරි ලැයිස්තුව

 • දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට අදාළව දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ නිවැරදි දත්ත එක්රැස් කිරීම, විශ්ලේෂණය හා යාවත්කාලීන කරන ලද දත්ත පද්ධතියක් පවත්වා ගෙනයාම.
 • දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව පැවැත්වීම සඳහා සහාය වීම, වාර්තා සැකසීම හා කමිටුව සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු රැස්කොට දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ වෙත හා අනෙක් නිලධාරීන්ට ලබාදීම.
 • ජාතික කෘෂිකාර්මික තොරතුරු පද්ධතිය (​NAIS) යාවත්කාලීනකර පවත්වාගෙන යාම සඳහා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සහාය ලබාදීම.
 • දිස්ත්‍රික්කයේ වී ගබඩාවල පවත්නා තොග පිළිබඳව දත්ත එක්රැස් කිරීම හා දත්ත ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යාම.
 • දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවිය සම්බන්ධ තොරතුරු රැස් කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ කෘෂිකර්ම සංවර්ධන සහ කාලීන වැඩසටහන්වලට අදාළව නිලධාරීන් හා ප්‍රතිලාභීන් දැනුවත් කිරීම, පුහුණු වැඩසටහන්, වැඩමුළු, රැස්වීම් සංවිධානය, වාර්තා සැකසීම සහ පසු විපරම් කිරීම.
 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ මෙහෙයවන දිස්ත්‍රික්කයට අදාළ කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩසටහන්වලට අදාළ භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු වාර්තා සැකසීම, අමාත්‍යාංශය වෙත වාර්තා කිරීම.
 • ජාතික වැඩසටහන, පලතුරු ගම්මාන වැඩසටහන, අතිරේක බෝග වැඩසටහන, තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව වැඩසටහන්, වාණිජ ගොවිපල වැඩසටහන, පුරන් කුඹුරු නැවත වගාව, පාරම්පරික වී වගාව, කෘෂි නිෂ්පාදන අපනයන වැඩසටහන හා එවැනි වෙනත් වැඩසටහන් දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහායවීම.
 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන යටතේ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය ගෙන්වා ගැනීම හා අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තුවලට තොරතුරු වාර්තා කිරීම හා එම වැඩසටහන්වල භෞතික ප්‍රගතිය පිළිබඳ පසු විපරම් කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතුවලට හා නිලධාරීන්ගේ කටයුතුවලට අදාළ ගිණුම්, කළමනාකරණ හා ආයතන කටයුතු ඉටුකිරීම.
 • දිස්ත්‍රික්කය තුළ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය, භාවිතය හා ප්‍රවර්ධන සඳහා වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම හා පොහොර බෙදාහැරීමේ කටයුතු විධිමත් හා මනා පාලනයකින් පවත්වා ගෙනයාම සඳහා කටයුතු කිරීම හා නිලධාරීන්ට සහාය ලබාදීම.
 • නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුතු බීජ, රෝපණ ද්‍රව්‍ය හා අනෙකුත් සේවාවන් නියමිත වේලාවට සැපයීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
 • වාණිජ ගොවීන් හා අනෙකුත් ගොවීන් සඳහා පුහුණු අවශ්‍යතා ඳුනා ගනිමින් ඊට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හා ගොවිභාර අරමුදල යටතේ ඇති සියලුම සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, තොරතුරු වාර්තා කිරීම.
 • ආපදා තත්ත්වයන් හිදී වගාවන්ට සිදුවන හානි සඳහා ආධාර හා සහන ලබාදීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්ට සහාය ලබාදීම.
 • අස්වනු සමීක්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා දායකත්වය ලබාදීම.
 • දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි සංවිධාන සමග මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ගනිමින් ගොවි ගැටළු හඳුනාගැනීම, ඒවා විසඳීම සඳහා කටයුතු කිරීම හා අදාළ පාර්ශවදැනුවත් කිරීම.
 • ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටුවට ඉදිරිපත් කර විසඳා ගැනීමට නොහැකි වූ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ පවතින කෘෂිකාර්මික ගැටළු හඳුනාගෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් හරහා දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව වෙත යොමු කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ප්‍රදේශයට ගැලපෙන බෝග වර්ග හඳුනාගෙන ඒවා ප්‍රවර්ධනය සඳහා අදාළ ආයතන සමග සම්බන්ධ වෙමින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකර්ම වගාබිම ආශ්‍රිතව පවත්නා කෘෂිකාර්මික විභවයන් හා ප්‍රවණතාවයන් හඳුනාගැනීම හා වගා කටයුතු සැලසුම් කිරීමට දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂට සහාය වීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සම්පාදනය කිරීම.
 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, දිස්ත්‍රික් ලේකම්, දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ හා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර) විසින් අවස්ථානුකූලව පවරනු ලබන රාජකාරි ඉටු කිරීම.