දැක්ම

තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යවසායකත්ව හා කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංවර්ධනයට උපරිම දායකත්වයක් ලබා දීම සඳහා

  • රැකියා විරහිත තරැණ පෙළ තුළ ව්‍යවායකත්ව හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම.
  • තරුණ තරුණියන් ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයට යොමු කරවීම.
  • ව්‍යාපාරවල කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායිතාව වර්ධනය.
  • ව්‍යාපාර සංවර්ධනයට අදාළ සහාය සේවාවන් සැපයීම.+

 

රාජකාරී කටයුතු

01. ආයතනික කටයුතු

02. පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම

01.දැනුවත් කිරීම හා ආකල්ප සංවර්ධනය

02.ව්‍යාපාර අදහස් ජනිත කිරීම හා තෝරා ගැනීම

03.ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය

04.කළමනාකරණ සංවර්ධනය

05.මානව සම්පත් සංවර්ධනය

06.තාක්ෂණික සංවර්ධනය

07.ඵලදායිතා සංවර්ධනය

08.අලෙවි කළමනාකරණය

09.පිරිවැයකරණය හා ගිණුම්කරණය

10.ව්‍යාපාර සැලසුම් සංවර්ධනය

11.ව්‍යාපාර නීති රීති

12.මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය

13.සංගම් සංවර්ධනය

14.ව්‍යවසායකත්ව ඇගයීම

15.පසු විපරම් හා ව්‍යාපාර පරීක්ෂා

 

 ව්‍යවසායක තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය

 

 01
02
04
04
05
06
08